Tag Archive | Wisdom Today

Pháp Tu Thiền Tông Việt Nam: Tu Trong Tịnh – Tu Trong Động

Pháp Tu Thiền Tông Việt Nam: Tu Trong Tịnh – Tu Trong Động

Phỏng vấn Ni Sư Thích Nữ Thuần Bạch từ Thiền Viện Diệu Nhân, Sacramento, California, chi nhánh của Thiền Trúc Lâm, Việt Nam.

Ni sư Thích Nữ Thuần Bạch sanh năm 1945. Ni sư tốt nghiệp Cử Nhân Hóa Học Đại Học Khoa Học Saigon trước 1975. Cô xuất gia với Hòa Thượng Thích Thanh Từ năm 1986, thuộc phái Trúc Lâm, Thiền Tông Việt Nam. Thọ giới Tỳ-kheo Ni năm 2000. Cô viết và dịch nhiều sách Anh-Việt, Việt-Anh.

***

The Practice Of Vietnamese Zen: In Silence & In Daily Activities

Interview Ven. Thích Nữ Thuần Bạch from Diệu Nhân Monastery, Sacramento, California, belonging to the Trúc Lâm sect of Zen Buddhism in Vietnam.

She was born in 1945. She graduated with a Bachelor’s degree in Chemistry from the University of Science at Saigon. She was ordained by Most Venerable Thích Thanh Từ in 1986, belonging to the Trúc Lâm sect. She received the precepts to become a Bhikkhuni in 2000. She writes and translates many English books into Vietnamese and vice versa.

Advertisement

Đất Phật – Buddha’s Land

Trước khi nhập diệt, Đức Phật nói:
“…
– Này A Nan, và những ai, trong khi đi chiêm bái những Thánh tích mà từ trần với tâm thâm tín hoan hỷ, thời những vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh cõi thiện thú, cảnh giới chư Thiên.” (Trường Bộ Kinh 16.5)

Xem video, với những vần thơ chọn lọc được Thầy Thích Tánh Tuệ tụng trước những Thánh Tích để liên tưởng lại những lời của Đức Phật.

The Buddha said before he passed into final nirvana:
“…
– And whoever, Ananda, should die on such a pilgrimage with his heart established in faith, at the breaking up of the body after death will be reborn in a realm of heavenly happiness.”
(Dīgha Nikāya 16.5)

Watch the video with the chosen verses recited by Ven. Thích Tánh Tuệ at the sacred Buddhist sites, recalling the words of the Buddha.

Qua Cửa Phù Vân – As Floating Clouds

Nước bốc hơi tạo thành mây… Hơi nóng mặt trời làm tan phù vân. Phù vân có đó rồi mất đó. Mất đó rồi lại hiện ra, hiện ra rồi lại biến mất, đó là phù vân, đó là vô thường. Cuộc sống nhân sinh chúng ta cũng thoáng hiện và thoáng mất giống như vậy.

Giáo lý Phật Giáo dạy ta làm thế nào để đối phó với vô thường?

Clouds are created when water evaporates from bodies of water. Energy from the sun melts the clouds. Clouds appear, then disappear, reappear and disappear again; this is impermanence. Human life is also fleeting!

What does Buddha teach us about impermanence?

Chữ Nhẫn Trong Phật Giáo – The Meaning of Patience In Buddhism

Đức Phật dạy:
Nhẫn-nại là đức-hạnh cao-thượng.
Sự kiên nhẫn được coi là cao nhất, khó thực hành nhất, cũng là cao thượng nhất.
Kiên Nhẫn còn bao hàm ý nghĩa của “sự chịu đựng, sự tha thứ và sự nhẫn nhịn”.
Kiên Nhẫn là một trong 10 Ba-La Mật mà tất cả chư Phật phải thành tựu.
Cho nên, pháp nhẫn-nại là thiện-pháp cao thượng rất cần thiết đối với tất cả mọi người trong đời sống.

Buddha taught:
Patience is the best moral practice.
Patience is revered as the highest and noblest distinction.
Patience embodies combined “endurance, forgiveness, and forbearance.”
Patience is included in the ten perfections which all Buddhas must exemplify.
Patience is the best moral practice necessary to everybody.

Pháp Khí Mật Tông / Instruments in Tibetan Buddhism

Các nghi lễ và tế lễ là một phần thiết yếu của Phật Giáo Tây Tạng, do đó họ sử dụng và sở hữu nhiều Phật Khí để thực hiện hộ mệnh cho các vị thần, cầu mưa, ngăn ngừa bệnh tật và chết, và cũng để đảm bảo mùa màng thu nhập tốt, xua đuổi ma quỷ và tà ma, và tất nhiên là để tiêu diệt những đam mê của tâm trí và cuối cùng là bản ngã.

Rites and rituals are an essential part of Tibetan Buddhism; therefore they use and possess many instruments to placate deities, to precipitate rain, to avert diseases and death, to ensure good harvests, to exorcise demons and evil spirits, and of course to destroy the passions of the mind and then the ego.

Đường Vào Từ Bi – A Path to Compassion

Đường Vào Từ Bi

Làm sao để đến được cánh cửa để có nhân từ, yêu thương và sự tha thứ, qua sự thấu hiểu?

Theo Tiến sĩ và Bác Sĩ Tâm Lý David Hawkins (1927 – 2012), người Hoa Kỳ, nhà nghiên cứu tâm linh nổi tiếng. Mỗi ngày ông chữa bệnh nhiều người trên thế giới cho rằng mỗi người chúng ta sống ở những “cấp độ” ý thức rất khác nhau, từ 1-1000.

Nếu tần số từ 500 trở lên là những người có tràn đầy yêu thương, từ bi, đối với tất cả mọi người qua sự thấu hiểu mà không cần bất cứ điều kiện nào.

***

A Path to Compassion

How to open the door to kindness, love, and forgiveness through understanding?

Dr. Hawkins (1927 – 2012) was an internationally renowned spiritual teacher. He presented a method by which one gauges truth (or consciousness) on a scale of 1 to 1000.

At level 500 or more, we open the door to kindness, love, and forgiveness for everyone, through understanding and without judgment.

Lịch Sử Cờ Phật Giáo | The History of the International Buddhist flag

Phật giáo phát xuất từ miền Bắc Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên, do Thích Ca Mâu Ni khai sáng và truyền bá trong khoảng thời gian 49 năm khi ngài còn tại thế. Phật giáo không xem nặng biểu tượng, hình thức, nhưng đối với sự phát triển xã hội, lá cờ đã Phật Giáo ra đời.

Buddhism originated in Northern India in the 6th century BC, founded and propagated by Shakyamuni for 49 years. Buddhism does not use symbols, but for the purpose of social development, the flag of Buddhism was born.

Ngoại Cảm Và Thần Thông Trong Đạo Phật | Extrasensory Perception (ESP) and Supernatural Powers in Buddhism

Ngoại cảm là gì?

Ngoại cảm là một khả năng đặc biệt của con người, mà cho tới bây giờ khoa học chưa chứng minh được. Còn gọi là giác quan thứ 6.

Ngoại cảm liên hệ đến Thiên Nhãn Thông và Thiên Nhĩ Thông trong Phật Giáo, có thể nhìn và nghe xuyên suốt không giới hạn.

What is ESP?

ESP is a special ability of humans, which until now has not been scientifically proven. Some call it the sixth sense.

ESP is related to Buddhism’s Divine Eye and Divine Ear, which means boundless seeing and hearing.

Video Song Ngữ: Nuôi Dưỡng Lòng Biết Ơn – Cutivating Gratitude

Lời Giới Thiệu:

Cuộc đời ai ai cũng có ít nhiều đau khổ. Sóng thần, bão, động đất, khủng bố, dịch và chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tất cả sự hỗn loạn này, đôi khi chúng ta đánh mất đi những điều mà chúng ta cần biết ơn.

Biết ơn là một nhịp cầu nối tình cảm của con người với nhau.

Trọng Tâm thực hành của Phật giáo Shin Nhật Bản là niệm “Nam mô A Di Đà Phật” để bày tỏ lòng biết ơn những gì chúng ta đã nhận được trong đời sống.

All life contains suffering. Tsunamis, hurricanes, earthquakes, terrorism, pandemics, and war can happen at any time. With all this turmoil, we sometimes forget about the things we should appreciate.

Gratitude is a bridge that connects people’s feelings with each other.

The goal of Shin Buddhism’s central practice “Namu Amida Butsu” is to express gratitude for what we have received.