thúy

890 Best Boats ideas | boat, row boats, boat art
nguồn: Internet

lá thuyền xanh như mắt thúy
bơi tôi về phía bão dông
ngôi nhà quên cài ô cửa
nên chi mầu nắng chập chùng

h o à n g x u â n s ơ n
13.3.23

Advertisement