Hiện Sinh


Ảnh: Tác giả gửi

nằm một chốc. lan. qua khuya
bao nhiêu tan hợp
sinh
lìa
bấy nhiêu
giật mình
cơn nghĩ tàn xiêu
nghe trong vạn đại
xích. thiều râm ran
ảo từ lục tụy xốn xang
nghe đêm cửa mở bên tràng phục viên
nghe lâu
thần trí đạc điền
vùng khoanh nhợ rối
đã miên man chồng
nặng. tùy
ở dạng không không
trăm năm đá tảng
chợt bồng nghi sơn
phiêu đi một chiếc
dập
dồn
vẫn người đứng hát
bên cồn lao sinh
ngày ghi rồi sao bình minh
nhớ nhau hiện hữu
đụt tình ban sơ

hoàng xuân sơn
7 Janvier, 2023

Advertisement