Vẫn có một cành mai!

Thái Kim Lan

Cõi mai, cõi đời - Báo Người lao động
Nguồn: Internet

“Đình tiền tạc dạ nhất chi mai”
Đêm qua sân trước một cành mai”

Vẫn cứ là “đêm qua” cành mai đã nở! Khi mai nở, nó đã là… đêm qua, nhưng mai sẽ nở như đã nở hôm qua:

Xuân khứ bách hoa lạc
Xuân đáo bách hoa khai
Sự trục nhãn tiền quá
Lão tòng đầu thượng lai
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận,
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.*

Thiền sư Mãn Giác (1051-1096)

Nhưng năm nay Xuân Quý Mão mai không nở vì… đã nở lúc chưa xuân…
Vậy mai đâu? Xin đừng hỏi.
Xuân mới đến hoa chưa đến…
Vì mai đã nở và đã tàn
Đã đến và đi: đến đi lẽ thời gian

Đóa Mai ấy của Mãn Giác Thiền Sư hóa ra là đóa mai bừng nở của chân như, của cái nhìn siêu việt định luật vô thường.

Cho nên năm nay chúc Tết Quý Mão mạo muội viết câu đối lên phướng nêu chúc “Sự bừng nở” bất tuyệt của hoa, là mai, là hồng hay lan hay huệ, và của chúng ta:

Hoa Khai Minh Nhật Tâm Khai Thị
Lai Đáo Tân Xuân Tánh Ngộ Không

TKL (2/2/2023)

* bản dịch Hoàng Xuân Hãn
Xuân qua trăm hoa rụng,
Xuân lại nở trăm hoa.
Trước mắt sự đời thoảng,
Trên đầu hiện tuổi già.
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết;
Ngoài sân đêm trước một cành mơ.