Đợi Chờ

AloNe Painting by Jude DeAngelis - Fine Art America
AloNe – Painting by Jude DeAngelis

Chúm chím môi            lâu
cười
cũng mỏi

Anh còn phơi áo
giữa vân mòng

Vàng chiều mưa
                                giạt nghiêng
                                                        vào nắng

Chợt
lóe bất ngờ
một ánh sông

h o à n g x u â n s ơ n
2017

Advertisement