Lá Cũng Như Hoa
Sơn dầu trên bố 32×50″
Hải Phương

Mồn một rõ
như ban ngày
da nâu
hồn bạch tạng
câu trắng nhờ

Viết còn dăm chữ u ơ
mà trang sột soạt giở vô đời người
mục lục còm. chấm. lơi khơi
gậy run chống tới
mòn hơi cuộc về

Cấu tứ
lùm. thở mê mê

mồn một rõ
ngày xê dịch ngày

hoàng xuân sơn
6 tháng 10 năm 2022

Advertisement