Nhà Kín


tranh từ FB Dư Đằng Duy

Nhà kín còn mưa đêm nay
ánh vàng lưới nhợt chia bày xuyến xao
đời mai vẫn kín khung rào
làm sao chân nguyệt bước vào hiên khuya
thúy đã xao. xanh giọt. kề
mưa bên tràng hạt còn lê chuỗi nằm
kín trời một tuổi xa xăm
thâm kim đốm mộng về xăm da người
mưa chăn đầy cửa biếng lười
còn không ai ngóng mù khơi điệp trùng

h o à n g x u â n s ơ n
8 tháng 9 năm 2022

Advertisement