Tranh Trương Vũ – Hồi Sinh 2


HỒI SINH 2
Acrylic trên bố, 48” x 36”
Trương Vũ thực hiện tháng 9/2022