Tranh Cũ Hồn Xưa

Miki Suizan: Kiyomizu Temple on a Spring Night - Japanese Art Open Database | Japon, Pintor
Tranh Miki Suizan

[viếng một người Abe]

Lòng tịnh
như ngăn ngắt thu
đi qua phố cổ nhu mì suối hoa
phớt tranh
thủy mặc góc nhòa
tiếng vông hồn mộc
son thoa cánh chiều
một người vừa mới tiêu diêu
về nghe cực lạc ít nhiều hương sen
muôn cánh dù đã lên đèn
niệm thơm an trú
mầu nhen lửa hồng
và bến bờ đã qua sông
xin đưa bỉ ngạn
tháp tùng mộc miên

H O À N G X U Â N S Ơ N
9, tháng bẩy năm 2022