Đường Vào Từ Bi – A Path to Compassion

Đường Vào Từ Bi

Làm sao để đến được cánh cửa để có nhân từ, yêu thương và sự tha thứ, qua sự thấu hiểu?

Theo Tiến sĩ và Bác Sĩ Tâm Lý David Hawkins (1927 – 2012), người Hoa Kỳ, nhà nghiên cứu tâm linh nổi tiếng. Mỗi ngày ông chữa bệnh nhiều người trên thế giới cho rằng mỗi người chúng ta sống ở những “cấp độ” ý thức rất khác nhau, từ 1-1000.

Nếu tần số từ 500 trở lên là những người có tràn đầy yêu thương, từ bi, đối với tất cả mọi người qua sự thấu hiểu mà không cần bất cứ điều kiện nào.

***

A Path to Compassion

How to open the door to kindness, love, and forgiveness through understanding?

Dr. Hawkins (1927 – 2012) was an internationally renowned spiritual teacher. He presented a method by which one gauges truth (or consciousness) on a scale of 1 to 1000.

At level 500 or more, we open the door to kindness, love, and forgiveness for everyone, through understanding and without judgment.