Tranh Hải Phương – Núi nằm như tượng chiêm bao


Núi nằm như tượng chiêm bao
Tranh sơn dầu của Hải Phương

Núi nằm như tượng chiêm bao
Đá tu mấy kiếp lạc vào núi non
Núi nằm như lá chon von
Đá tu mấy kiếp mà còn nguyên sơ?

Hải Phương