Lịch Sử Cờ Phật Giáo | The History of the International Buddhist flag

Phật giáo phát xuất từ miền Bắc Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên, do Thích Ca Mâu Ni khai sáng và truyền bá trong khoảng thời gian 49 năm khi ngài còn tại thế. Phật giáo không xem nặng biểu tượng, hình thức, nhưng đối với sự phát triển xã hội, lá cờ đã Phật Giáo ra đời.

Buddhism originated in Northern India in the 6th century BC, founded and propagated by Shakyamuni for 49 years. Buddhism does not use symbols, but for the purpose of social development, the flag of Buddhism was born.

Advertisement