Rong Khúc Xuân Hè

[tặng rong bút TQBT]


tranh đinhtrườngchinh

1.
mới vào xuân nóng cực kỳ
chút nắng vàng
vội hôn mi hạ nồng
,
kìa
xem
núi vẫn tồng ngồng
đồn đôn lên
ngó
minh mông.  đứng
trời

2.
mùa xuân lửa nắng rệu mùi
ô hay cỏ mởn
sao vùi đất nung
,
đi bộ giữa cái phừng phừng
xung phong thân nhiệt
lùng bùng.                         biến
bay
,
chút bạc mặt của bạc mày
chút vờ vĩnh của chân tay phạc phờ
nghe xuân bảo hạ gióng cờ
lập nghiêm
chào kính
bụi bờ lưu vong

h o à n g  x u â n  s ơ n
15 tháng 5, 2022

Advertisement