Một ngày lạ sao quen

tranh Đinh Cường

một ngày trời
một ngày đàng
tới lui chưa hết một sàng
đã quên
không nhớ. mà thấy quen quen
đã gặp đâu đó
trong phiền lụy
di
có tay bắt
có rù rì
có mặt mừng mặt
nhâm nhi tình buồn

h o à n g x u â n s ơ n
20.02.2022

Advertisement