Video Song Ngữ: Thiền Bất Sinh – Unborn Zen

THIỀN BẤT SINH còn gọi là TÂM BẤT SINH hay TÂM PHẬT BẤT SINH của Thiền sư Bankei Yōtaku, người Nhật Bản.

Pháp thiền của ngài Bankei cũng được xem như một sự kỳ lạ bất thường vào thời đại của ngài, thế kỷ 17, vì nó không giống bất cứ giáo lý nào, người ta đã từng biết đến, vì nó đăc biệt, rõ ràng, giản dị và dễ hiểu. Không cần phải là người uyên bác, sống trong tu viện, ngay cả không cần phải là Phật tử mới có thể thực hành hữu hiệu pháp thiền Bankei.

UNBORN ZEN is also called UNBORN BUDDHA or UNBORN BUDDHA MIND by Japan’s Master Bankei Yōtaku.

Bankei’s teachings were considered an anomaly for the 17th century because it was unlike any previous teaching. It was unique, clear, and easy to understand. You didn’t have to be educated, live in a monastery, or even consider yourself a Buddhist to perform the methods effectively; nor did you have to engage in long and arduous practice.