Rằm Tháng Giêng – Magha Puja Day

Trong Phật Giáo có nhiều lễ truyền thống, Magha Puja tổ chức vào ngày trăng tròn của tháng Giêng, đây là ngày Đại Hội Thánh Tăng, một trong những ngày lễ thiêng liêng nhất, khi Phật còn tại thế.

Ngày Ðại hội Thánh Tăng này được tổ chức đầu tiên tại Trúc Lâm Tịnh Xá, sau 10 tháng tính từ ngày Đức Phật thành đạo và 45 năm sau vào ngày Đại Hội Thánh Tăng này, Đức Phật tuyên bố sẽ nhập niết bàn trong vòng 3 tháng.

Nhiều chùa tụng kinh và khuyên các Phật tử cùng tụng niệm hồi hướng công đức để thế giới được an lành, chúng sinh an lạc.

Magha Puja Day is a Buddhist holiday celebrated on the Full Moon Day in January (Lunar calendar).

Magha Puja commemorates the first sermon Buddha delivered after 10 months of Enlightenment, at Veluvana Vihara and also Buddha declared that he would pass away within 3 months.

At most temples, Buddhists recite to earn merit and wish peace for the world.

Advertisement