Giới thiệu tập thơ Lục Bát Đặng Toản

Nguyệt Mai vừa nhận được:

LỤC BÁT
Thi phẩm đầu tiên của ĐẶNG TOẢN
Thư Ấn Quán xuất bản
Mùa đông 2020


Bìa: tranh Trần Quí Thoại
Phụ bản: tranh Đinh Trường Chinh
Trần Quí Thoại
Layout, trình bày: THT
Đánh máy: ĐT
Copyright © 2020 by Đặng Toản
Sách dày 218 trang

Thi phẩm dành biếu thân hữu.
Chân thành cảm ơn nhà thơ Đặng Toản & Thư Ấn Quán.