Trùng Tu

Haft face – painting by Pechane Sumie

Chữa thơ từ một dấu buồn
mở ra trang lặng
ý tuôn về đời
buổi chiều vàng ánh trăng rơi
mấy khi huyền hạ
ru hời tiếng đêm
chữa thơ từ hạt rất mềm
từ câu kinh rụng xuống thềm tân toan
chữa u trầm một vết hoan
bay chim về lại buổi đoàn viên xưa
chữa ngày nắng
tạnh
ngày mưa
chữa
tôi
em
với vụ mùa thất thu

h o à n g x u â n s ơ n
29. 6. 20