Chớp Xanh

tranh đinhtrườngchinh

Những cánh cửa tủ dạt về một phía
áo quần bay túa ra vận động trường
đoàn người khỏa thân chạy bộ dưới trần mây vô địch
tôi đi tìm cuốn nhật ký cầu âu
thấy một ngày tha nắng
nóng đến độ những miếng da xăm lên ngọn cờ
chảy xuống hình phễu
chú sóc nâu ngồi nhấm nháp chiếc vỏ lon bia
trên thềm rêu xanh ngày cũ

h o à n g x u â n s ơ n
tháng 6 /2020

Advertisement