Tranh Duyên – Nhớ Tiếng Ông Cười

Bác sĩ Lê Thế Linh (03/07/1928 – 05/19/2020)
nhớ tiếng ông cười
may 28.2020. duyên vẽ.

Trang blog Trần Thị Nguyệt Mai & thân hữu xin được chia buồn cùng
anh chị Tùng Duyên và thân quyến của Bác sĩ Lê Thế Linh.

Nguyện cầu hương linh Bác sẽ về cõi An Lạc của Đức Phật A Di Đà.