Tranh Hải Phương – Tháng Ba Mùa Tuyết Tan

THÁNG BA MÙA TUYẾT TAN
Sơn dầu trên bố, 18″x 24″
Hải Phương thực hiện March 2010