Rượu

Nguồn: Internet


RƯỢU KHÓC

Có bữa về qua quán bụi đời
La cà đàn đúm kiểu tay chơi
Rượu say bỗng nhớ người hào kiệt
Ba-ngàn-tử-đệ bó thây phơi!


RƯỢU TIỄN

Chén đầu xin tống-tiễn-nhị-ca
Chén này để hết lại phần ta
Rót ra tám cõi mời bằng hữu
Đã chết hay còn nhốt trại xa!

Cao Vị Khanh