Tranh Trương Vũ – Tàn Thu


TÀN THU
Sơn dầu trên bố, 24” x 30”
Trương Vũ hoàn tất ngày 16/2/2020
từ một phác thảo vào cuối Thu năm trước
.