Love Plus

Nguồn: Internet

Love Plus
The fun in together
The sad in apart
The hope in tomorrow
The joy in heart!


tình thêm
vui với
buồn lân
cho mai tươi tốt
niềm hân hỉ cùng!

Vũ Hoàng Thư phỏng dịch


Yêu thêm
Vui đã cùng nhau
Buồn trôi đi mất
Tin vào tương lai
Niềm vui
Trong trái tim này

Nguyệt Mai phỏng dịch