Ensō

tranh Lê Ký Thương

Xem tranh Lê Ký Thương

khoảnh khắc xoáy
vệt tròn o
chân khép lại

trong. ngoài.
là như

Vũ Hoàng Thư