Close to you | Cận kề Em

Image result for close to you - the carpenters"

Close to you

– The Carpenters

Why do birds suddenly appear
Every time you are near?
Just like me, they long to be
Close to you

Why do stars fall down from the sky
Every time you walk by?
Just like me, they long to be
Close to you


On the day that you were born the angels got together
And decided to create a dream come true
So they sprinkled moon dust in your hair of gold and starlight in your eyes of blue

That is why all the girls in town
Follow you all around
Just like me, they long to be
Close to you

On the day that you were born the angels got together
And decided to create a dream come true
So they sprinkled moon dust in your hair of gold and starlight in your eyes of blue

That is why all the girls in town
Follow you all around
Just like me, they long to be
Close to you

Just like me, they long to be
Close to you

Wa, close to you
Wa, close to you
Ha, close to you
La, close to you

Songwriters: Hal David / Burt F. Bacharach

*****

Cận kề Em

– Lời Việt: Vũ Hoàng Thư

Diệu kỳ thay chim về quanh bất ngờ
Về lân la gần người mơ?
Nòi tình chung, rộn lòng ước mong
Cận kề em

Thật vì ai tinh cầu rơi xuống trần
Mọi lần khi người về ngang?
Nòi tình chung, rộn lòng ước mong
Cận kề em

Ngày người em tôi bước xuống đời ngày thần tiên thăm viếng sum vầy
Dựng trời vang hoan khúc ước mơ sải cánh
Viền tinh vân trăng thanh lên chân tóc em và sao long lanh chìm sâu mắt biếc
Tình cờ chăng bạn bè quanh xóm giềng
Cùng lân la nhịp tìm em
Nòi tình chung rộn lòng ước mong
Khát bên người

Ngày người em tôi bước xuống đời ngày thần tiên thăm viếng sum vầy
Dựng trời vang hoan khúc ước mơ sải cánh
Viền tinh vân trăng thanh lên chân tóc em và sao long lanh chìm sâu mắt biếc
Tình cờ chăng bạn bè quanh xóm giềng
Cùng nhịp chân lần tìm em
Nòi tình chung, rộn lòng ước mong
Khát bên người

Nòi tình chung, rộn lòng ước mong
Cận kề em

Wa, khát bên người
Wa, khát bên người
Ha, khát bên người
La, khát bên người

Vũ Hoàng Thư
Tháng 9, 2018

Advertisement