Giới Thiệu Thư Quán Bản Thảo số 86 – Tháng 10/2019

Nguyệt Mai đã nhận được:

THƯ QUÁN BẢN THẢO số 86 – tháng 10/2019
Chủ đề: TRẦN PHONG GIAO VÀ NHỮNG NGƯỜI VIẾT TRẺ

PHẦN CHỦ ĐỀ
gồm bài của các tác giả:
Lê văn Thiện ● Nguyễn Lệ Uyên ● Lưu Vân
Cao Thoại Châu ● Mang Viên Long ● Trần Doãn Nho
Phạm văn Nhàn ● Trần Dzạ Lữ ● Trần Hoài Thư

MỤC SỐNG VÀ VIẾT
gồm các bài viết của:
Lê thị Hoài Niệm ● Trần Thụ Ân
Phạm văn Nhàn ● Trần Hoài Thư ● Trần Thị Nguyệt Mai

DI SẢN VĂN CHƯƠNG MIỀN NAM
Giới thiệu nhà văn Phan Du

PHẦN SÁNG TÁC
gồm bài của các tác giả:
Ngọc Nhãn Dương Trần ● Ngọc Bút ● Viêm Tịnh ● Phạm văn Nhàn
Trần Dzạ Lữ ● Đoàn Việt Hùng ● Trần Hoàng Vy ● Nguyễn An Bình
Từ Hoài Tấn ● Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh ● Nguyễn Xuân Thiệp
Cái Trọng Ty ● Đặng Toản ● Viên Hướng ● Tô Thẩm Huy

Muốn có số báo này, liên lạc với nhà văn Trần Hoài Thư:
Mr. Trần Hoài Thư
719 Coolidge St.
Plainfield, NJ 07062
USA

Email: tranhoaithu16@gmail.com
Cell: (908) 930-8743

Advertisement