Tranh Trương Vũ – Vườn khuya, vũ điệu dưới trăng

VƯỜN KHUYA, VŨ ĐIỆU DƯỚI TRĂNG
chất liệu hỗn hợp trên bố, 24”x18”
Trương Vũ thực hiện tháng 7/2019