Tranh Nguyễn Đình Thuần – Sinh Nhật

SINH NHẬT
Tranh sơn dầu Nguyễn Đình Thuần