Tranh Trương Vũ – Ký Ức Xanh


KÝ ỨC XANH
Acrylic trên bố, 48” x 36”
Trương Vũ thực hiện tháng 6, 2019