Từ Tạ

Tô Thùy Yên
đinhtrườngchinh vẽ

      Chợt tin người đã thiên thu
Dưng không trời đổ sa mù trong tôi
           Ôi Trời!
                     Ôi Đất!
                              Ơi Người!
Sao đi bỏ chữ… mồ côi, từ rày!

Cao Vị Khanh

Advertisements