Lương Châu Từ

Image result for chinese painting of the horse in war
Nguồn: Internet

涼州詞
王 翰

葡萄美酒夜光杯
欲飲琵琶馬上催
醉臥沙場君莫笑
古來征戰幾人回

LƯƠNG CHÂU TỪ
Vương Hàn

Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi

Rượu đào chưa nhắp đã thôi
Tiếng tỳ đã giục, tay mời đã buông
Yên cương đã giục lên đường
Say nằm bãi cát lòng vương vấn sầu
Cười chi những chuyện cơ cầu
Xưa nay chinh chiến về đâu mấy người!

Cao Vị Khanh phóng dịch