Hoài thủy biệt hữu


Nguồn: Internet

易水送別
郑 谷

此地別燕丹
壯士髮衝冠
昔時人已沒
今日水猶寒

HOÀI THỦY BIỆT HỮU
Trịnh Cốc

Dương tử giang đầu dương liễu xuân
Dương hoa sầu sát độ giang nhân
Sổ thanh phong địch ly đình vãn
Quân hướng Tiêu Tương, ngã hướng Tần

Chiều qua Dương Tử ngại ngần
Liễu Dương nở đóa sầu xuân muộn màng
Sáo chiều ai thổi như than
Tiêu Tương anh tới, bến Tần tôi sang

Cao Vị Khanh phóng dịch