Nam hành biệt đệ

Image result for chinese river painting
The Yangtze River in 1974 by Wu Guanzhong (吳冠中, 1919-2010)

 

南行別弟
韋承慶
澹澹長江水
悠悠遠客情
落花相與恨
到地一無聲

Nam hành biệt đệ
Vi Thừa Khánh

Đạm đạm Trường giang thủy
Du du viễn khách tình
Lạc hoa tương dữ hận
Đáo địa nhất vô thanh

Cao Vị Khanh phóng dịch

Sóng Trường giang, gió dậy bờ
Qua sông lòng thấy buồn ngơ ngẩn buồn
Dỗ người rụng cánh hoa suông
Chao nghiêng chạm đất chẳng buông tiếng phiền

Advertisements