Tranh Trương Vũ – Sen Trong Hồ Súng


SEN TRONG HỒ SÚNG
(Vẽ tặng sinh nhật con)
Sơn dầu trên bố, 30”x30”, Trương Vũ thực hiện 2015
.