t r ớ t r ờ

Photo:
tranh bút sắt đinhtrườngchinh

dấu trời
mỏi ngóng                           xa xăm
một vệt đen
một
vệt                      bầm
cơ ngơi
huyện tình
có bấy nhiêu thôi
quanh đi quẩn lại
tiếng
lời
vo ve
sống-ở-đây.  ngột.  khôngdè
cùng dốc đứng                               thở
bờ.  be
mịt mùng
che đời thiển cận
lên khung
nhiều lúc cũng ngại
tơ đồng
hở
            hang

HoàngXuânSơn
31.1.12