Triển Lãm Tranh Của 9 Họa Sĩ Tại 97 Phó Đức Chính, Quận I, Sàigòn, Việt Nam

KHAI MẠC LÚC 10 GIỜ SÁNG
NGÀY 6 THÁNG 9 NĂM 2018
TẠI 97 PHÓ ĐỨC CHÍNH, QUẬN 1, SÀI GÒN

TRIỂN LÃM TRANH – SẮP ĐẶT
CHUYỂN ĐỘNG
(Phòng tranh của 9 họa sĩ sẽ kéo dài từ 6.9.2018 đến 13.9.2018)

Advertisement