Tranh Trương Vũ – Quê Hương Tàn Chinh Chiến


QUÊ HƯƠNG TÀN CHINH CHIẾN
Sơn dầu trên bố, 18”x24”
Trương Vũ hoàn tất ngày 16/6/2018

Advertisements