Tranh Trương Vũ – Một Ngày Bình Yên Trong Chiến Tranh


MỘT NGÀY BÌNH YÊN TRONG CHIẾN TRANH
sơn dầu trên bố, 20″x16″
Trương Vũ thực hiện năm 2015