Tranh Trương Thị Thịnh – Chân dung Hải Phương & Quận


CHÂN DUNG HẢI PHƯƠNG
acrylic trên bố, 20″x24″
Trương Thị Thịnh thực hiện năm 2007


 


CHÂN DUNG QUẬN (QUEEN)
sơn dầu trên bố, 24″x30″
Trương Thị Thịnh thực hiện năm 2008