Tranh Trương Vũ – Trong Cơn Lũ


TRONG CƠN LŨ
chất liệu hỗn hợp trên bố, 30″x30″
Trương Vũ thực hiện năm 2014

Advertisements