thường chạp. mưa


Red Umbrella in Paris Rain by Karen Tarlton

ngây
chao
sáng lạnh mây hồng
mang mang ngày vẫy
vệt nồng đêm                         xa
khơi.  mở.  lắng.  đọng.  khép là
hiu hiu kính cảm vàng da bão thành
biển chào
bay
gọi
khơi trong
cảm xô lạ giới
hút lòng sâu âm
ghé riêng chợt nhớ dung thầm
bước cất vô khởi
còn ngâm lặng
vùng

hoàng xuân sơn
[trưa ngày 14 jan. 2018
collage một đoạn Vũ Hoàng Thư,
Phố Văn blog Nguyễn Xuân Thiệp]

Advertisements