Between what I see and what I say…

Nguồn: Internet

Octavio Paz’s

Between what I see and what I say
Between what I say and what I keep silent
Between what I keep silent and what I dream
Between what I dream and what I forget
Poetry.


(Giữa điều tôi thấy và điều tôi nói
Giữa điều tôi nói và điều tôi câm nín
Giữa điều tôi câm nín và điều tôi mơ mộng
Giữa điều tôi mơ mộng và điều tôi quên lãng
Thơ.)


Vũ Hoàng Thư
dịch

Giữa điều tôi thấy và thưa
Trong vàn âm vọng hay chưa thành dòng
Lặng thinh cùng cõi mơ mòng
Mở ra trăm trận điệp trùng lảng quên
Em về diễm tuyệt thuyền quyên
Vẻ phong vận mở suối huyền dặm Thơ
(Em về trở mộng đường tơ
Niềm xao xuyến động những bờ cõi Thơ)


Hoàng Xuân Sơn
dịch

Ở trữa điều thấy và ngôn
ở trữa tiếng nói ngậm tồn lưu câm
trữa âm. và mộng trăng rằm
trong mơ chợt thấy mình nằm nghía thơ

Advertisements