Ký Ức Huế (2)


KÝ ỨC HUẾ (2)
chất liệu hỗn hợp trên bố, 48″x60″
Trương Vũ thực hiện tháng 8.2017

Advertisements