thế giới của anh

tranh đinhtrườngchinh

thế giới của anh
không có chân trời
không có mùa xuân
lấy đâu hoa bướm
không có người yêu
lấy đâu hò hẹn
áo tím qua cầu
nên cũng hết mùa thu

thế giới của anh
không có nụ cười
không có người yêu
lấy đâu tình tự
ghế đá không người
nên công viên ủ rũ
thiếu mắt em buồn
anh cũng bỏ làm thơ

Trang Châu
(1965)

Advertisements