Liêu Trai Chí Dị Xướng Họa

聊 齋 誌 異 唱 和
LIÊU TRAI CHÍ DỊ XƯỚNG HỌA
Vương Sĩ TrinhBồ Tùng Linh

題 詞
王 士 禎

姑 妄 言 之 妄 聽 之
豆 棚 瓜 架 雨 如 絲
料 應 厭 作 人 間 語
愛 聽 秋 墳 鬼 唱 詩

次 韻
蒲 松 齡

誌 異 書 成 共 笑 之
布 袍 蕭 索 鬢 如 絲
十 年 頗 得 黃 州 意
冷 雨 寒 燈 夜 話 時

Phiên Âm

Đề Từ

Cô vọng ngôn chi vọng thính chi
Đậu bằng qua giá vũ như ti
Liệu ưng yếm tác nhân gian ngữ
Ái thính thu phần quỷ xướng thi
Vương Sĩ Trinh cảm đề

Thứ Vận

Chí dị thư thành cộng tiếu chi
Bố bào tiêu tác mấn như ti
Thập niên phả đắc Hoàng Châu ý
Lãnh vũ hàn đăng dạ thoại thì.
Bồ Tùng Linh ứng họa

 

Diễn Nôm, Tô Thẩm Huy

Xướng

Nói nghe dăm chuyện ba bường
Vườn dưa, giàn đậu mưa luồn phất phơ
Cõi người, khối chuyện vẩn vơ
Muốn vào nghe quỷ đọc thơ dưới mồ

Họa

Liêu Trai viết phiếm đọc chơi
Cười vai áo rách, tóc bời phù vân
Ý Hoàng Châu, gột mười năm
Đèn tàn, mưa lạnh, tri âm mấy lời.

 

Các Bản Dịch Khác

Xướng

Nói láo mà chơi, nghe láo chơi
Giàn dưa lún phún hạt mưa rơi
Chuyện đời chán hẳn, không thèm nhắc
Thơ thẩn nghe ma đọc mấy lời.
Tản Đà

Nói bứa bừa đây nghe bứa bừa
Dây dưa giàn đậu phới tơ mưa
Giọng đời chán ngấy người lên được
Tiếng quỷ mồ thu hát thấy ưa.
Vũ Hoàng Chương

Buồn thì nói chuột nghe dơi
Giàn dưa, giàn đậu, mưa phơi tơ mòng.
Chuyện đời nhàm chán hư không,
Mồ thu nghe quỷ động lòng kể thơ.
Nguyễn Sỹ Tế

 

Họa

Chí Dị làm xong, cất tiếng cười,
Tóc mai trắng nõn, áo bào tơi.
Mười năm mới hiểu lời Tô Tử,
Mưa lạnh, đèn tàn, kể láo chơi.
Nguyễn Huệ Chi

Liêu Trai thành truyện, hợp nhau cười
Tóc mai tơ trắng, áo gai tơi
Hoàng Châu vỡ ý, mười năm trọn
Đèn mờ mưa lạnh, dạ đàm chơi.
Nghiêm Đàm

Hoàn thành Chí Dị để mua cười,
Rách áo thô mà bạc tóc mai,
Lãnh ý Hoàng Châu tròn thập kỷ
Đèn chong mưa lạnh chuyện canh dài.
Nguyễn Sỹ Tế

Advertisements