Tranh Trương Vũ – Tháng Sáu


THÁNG SÁU
Acrylic trên bố, 60″x 48″, Trương Vũ thực hiện tháng 6.2017

Advertisements