Ma Bình Định

Image result for lính thám kích vnch
Nguồn: Internet

1.
Không phi pháo, không dọn đường!
Có chăng là chiếc la bàn trên tay
Kim dạ quang chỉ hướng này
Trong đêm thăm thẳm chỗ nào có ma?

2.
Này ông tiền sát Ê-đê
Sao ông lại xuống xứ này tìm ma
Xứ ông ma cái đòi gà
Bình Định ma cái có tài xẻo chim

3.
Ai về Bình Định mà coi
Con ma Bình Định chuyên chơi mãng cầu
Mãng cầu có sợi dây câu
Ngụy trang cùng khắp trên đầu dưới chân

4.
Ma Bình Định độc vô cùng
Hết ông lão đến bà già trẻ con
Bề ngoài dạ bẩm thưa quan
Bên trong là cả một bồ dao phay

5.
Ma Bình Định là chúng tôi
Đêm đêm bôi lọ xuống đồi làm ăn
Tìm về mật khu xa xăm
Giả làm ma xó
đi bắt hồn Bắc quân

6.

Có đêm nằm ẩn mương hồ
Tinh sương được lệnh đội mồ xung phong
Ma bấy giờ, ma hiện hồn
Khiến cho “đồng chí” phải kinh hoàng, khỏe ru…

Trần Hoài Thư

Advertisements