Tranh Trương Vũ: Bến Nước Đen


BẾN NƯỚC ĐEN
Acrylic trên bố, 60″ x 48″ – Trương Vũ thực hiện tháng 5.2017

Advertisements