Tranh Trương Vũ – Xuân Hoang Dã


XUÂN HOANG DÃ
Sơn dầu trên bố, 40″x30″, Trương Vũ thực hiện năm 2017

Advertisements